Podbudowy

W ofercie naszej firmy klienci znajdą podbudowy, które stanowią ważny element konstrukcji drogowych. Warstwa podbudowy służy do przenoszenia obciążeń i pełni funkcję fundamentu na wyższych warstw drogi. Dodatkową funkcją podbudowy jest termoizolacja i ochrona niżej położnych warstw.

Produkujemy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, z kruszyw łamanych. Mieszanka spełnia wszelkie normy jakościowe i odpowiada ściśle określonym standardom. Wytwarzamy ją w mieszarkach, które gwarantują otrzymanie jednorodnej mieszanki.

W jaki sposób rozkładać podbudowę?

Podbudowa, aby prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinna być rozkładana w warstwie o tej samej grubości — grubość jednej, pojedynczo ułożonej warstwy nie powinna przekraczać 22 cm. W przypadku, gdy podbudowa składa się z więcej niż jeden warstwy kruszywa, należy każdą warstwę wyprofilować i zagęścić z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Jakie materiały stosuje się do produkcji podbudowy?

Do wytwarzania podbudowy używa się kruszyw skalnych naturalnych oraz kruszyw skalnych łamanych:

  • kruszywa skalne naturalne — piasek, żwir, pospółka, mieszanki piaskowo-żwirowe;
  • kruszywa skalne łamane — tłuczeń, grys, piasek łamany, kliniec.

Wyróżnia się dwa rodzaje podbudowy — zasadniczą i pomocniczą. Różnią się one materiałami użytymi do ich produkcji. W przypadku podbudowy zasadniczej stosuje się:

  • beton asfaltowy,
  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,
  • mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne,
  • grunty związane spoiwem hydraulicznym lub chemicznym.

Podbudowy pomocnicze tworzone są z:

  • mieszanek niezwiązanych,
  • mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
  • gruntów związanych spoiwem hydraulicznym lub chemicznym.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!