Podbudowy

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo podbudowy, które stanowią ważny element konstrukcji drogowych. Warstwa podbudowy służy do przenoszenia i rozkładu obciążeń wynikających z ruchu pojazdów. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku samochodów o większej masie. Pełni też funkcję fundamentu dla wyższych warstw drogi. Dodatkowa rola podbudowy polega na termoizolacji i ochronie niżej położnych warstw oraz podłoża występującego pod konstrukcją nawierzchni. Produkujemy podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i z kruszyw łamanych. Mieszanka spełnia wszelkie normy jakościowe i odpowiada ściśle określonym standardom. Wytwarzamy ją w mieszarkach, które gwarantują otrzymanie podbudowy o jednorodnej strukturze.

W jaki sposób rozkładać podbudowę?

Podbudowa, aby prawidłowo spełniała swoje funkcje, powinna być rozkładana w warstwie o tej samej grubości — grubość jednej, pojedynczo ułożonej warstwy nie powinna zaś przekraczać 22 cm. W przypadku, gdy podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, każdą warstwę należy wyprofilować i zagęścić z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warto podkreślić, że podbudowa drogi wykonana nieodpowiednio, przyczyni się z pewnością do problemów w jej użytkowaniu, m.in. pękania i fałdowania nawierzchni drogowej, a także zbyt wczesnego jej uszkodzenia. Wpływają one niekorzystnie na jej aspekty wizualne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących i stan techniczny pojazdów. 

Jakie materiały znajdują zastosowanie do produkcji podbudowy?

Do wytwarzania podbudowy używa się kruszyw skalnych naturalnych oraz kruszyw skalnych łamanych – uzyskiwanych przez mechaniczne rozdrabnianie skał. Do kruszyw skalnych naturalnych zaliczają się piasek, żwir, pospółka, mieszanki piaskowo-żwirowe, do kruszyw skalnych łamanych — tłuczeń, grys, piasek łamany, kliniec. Te ostatnie, np. grys, znajdują też zastosowanie do wyrobu betonu asfaltowego oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Dzięki temu cechuje je mniejsza nasiąkalność i większa mrozoodporność. Tłuczeń jest wykorzystywany również w budownictwie kolejowym, m.in. do formowania nasypów. Podobnie jak grys – sprawdza się również jako element dekoracji ogrodowych – ścieżek i ogródków skalnych. 

Jakie są rodzaje podbudowy?

Najgłębiej położoną warstwę nawierzchni stanowi podbudowa pomocnicza. Jest to dolna część podbudowy, która stanowi matrycę dla układania podbudowy zasadniczej. Zapewnia ona drodze odpowiedni drenaż oraz stabilność – niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Odpowiada za zwiększanie nośności dolnych warstw konstrukcji drogowych. Składa się z warstwy mrozoodpornej oraz położonej na niej warstwy stabilizowanej cementem. Natomiast część górna, czyli podbudowa zasadnicza, pełni rolę fundamentu dla kolejnych warstw nawierzchni. W zależności od wymaganego rozkładu naprężeń, spowodowanych ruchem pojazdów, może składać się z jednej lub dwóch warstw. W tym drugim przypadku ma też warstwę wzmacniającą i znajduje zastosowanie w konstrukcjach drogowych przystosowanych do ruchu ciężkiego. Oba rodzaje podbudowy różnią się materiałami użytymi do produkcji. W przypadku podbudowy zasadniczej stosuje się:

  • beton asfaltowy,
  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,
  • mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne,
  • grunty związane spoiwem hydraulicznym lub chemicznym.

Podbudowy pomocnicze tworzone są z:

  • mieszanek niezwiązanych,
  • mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
  • gruntów związanych spoiwem hydraulicznym lub chemicznym.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą i skorzystania z oferty!